Materiały dla realizatorów projektów

Poniżej - w plikach do pobrania - materiały dla grup i organizacji realizujących projekty, dofinansowane w ramach konkursów 2017:

1. Prezentacja ze szkolenia dla grantobiorców

Wydatki w ramach dofinansowania:

2. a) Przykładowy opis dokumentów finansowych

2. b) Przykładowe zestawienie faktur (niobowiązkowe)

Wkład własny - wolontariat:

3. a) Porozumienie o współpracy (tzw. umowa wolontariacka)

3. b) Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej

3. c) Oświadczenie wolontariusza/ki (udokumentowanie wkładu własnego osobowego)

Na potrzeby zmian w projektach, np. przedłużenie okresu realizacji lub dodanie nowych wydatków:

4. Prośba o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu

 

5. Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach - także ustnych - podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

6. Logotypy (obowiązkowo Funduszu + Programu + Operatora):

a) Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

b) Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)

c) Operator lokalny - grafiki przesyłane mailem realizatorom

 

7. Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (sprawozdanie) - podgląd. Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.