Materiały dla realizatorów projektów

Poniżej - do pobrania - materiały dla grup i organizacji realizujących projekty, dofinansowane w ramach konkursu grantowego 2016:

Prezentacja ze szkolenia dla grantobiorców

Przykładowy opis dokumentów finansowych

Przykładowe zestawienie faktur

Porozumienie o współpracy (tzw. umowa wolontariacka)

Zgoda rodzica/opiekuna na działalność wolontariacką podopiecznego/nej

Oświadczenie wolontariusza/ki (udokumentowanie wkładu własnego osobowego)

Prośba o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu

 

Informacja o dofinansowaniu (do stosowania na materiałach promocyjnych, w publikacjach oraz ogłoszeniach - także ustnych - podczas realizacji działań):

Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Logotypy:

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO)

 

Wzór raportu końcowego z realizacji projektu (sprawozdanie)
Raport składa się w systemie on-line po zakończeniu projektu.