FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

FAQ jest uzupełnieniem Regulaminu i stanowi jego integralną część!

faq-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-94.jpg 

Oto lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborami wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursów grantowych 2016 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY:

 

 

1. Czym jest grupa nieformalna?

- Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie - grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu.

 

2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?

- Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

 

3. O jaką maksymalną dotację może wnioskować grupa nieformalna?

- Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o dotację maks. 5 000 zł.

 

4. Czy wniosek może złożyć odział terenowy/jednostka (bez „osobowości prawnej”) organizacji, której główna siedziba mieści się w woj. pomorskim?

 

- TAK, jako grupa nieformalna pod patronatem tej organizacji lub jako grupa nieformalna działająca samodzielnie.

 

5. Czy wniosek może złożyć odział terenowy/jednostka (bez „osobowości prawnej”) organizacji, której główna siedziba mieści się poza woj. pomorskim?

 

- TAK, jako grupa nieformalna pod patronatem organizacji (innej,
ale z woj. pomorskiego) lub jako grupa nieformalna działająca samodzielnie.

 

 6. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?

- Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie ich aktualizacja.

 

7. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?

- Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

 

8. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

- Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

UWAGA: Młoda organizacja pozarządowa wnioskująca o dotację na własny projekt powinna wybrać rodzaj dotacji – czy realizować będzie działania ze sfery pożytku publicznego, czy jednak inwestować będzie we własny rozwój – i adekwatnie do tego odpowiedni formularz aplikacyjny.

 

9. Czy młoda organizacja, która w ubiegłych latach otrzymała dotację na rozwój (tzw. start up) może ponownie ubiegać się o takie wsparcie?

- Nie. Zgodnie z powszechnie obowiązującą koncepcją, dotyczącą tzw. start up’ów [jednorazowe wsparcie na starcie], młoda organizacja może tylko raz otrzymać dotację na rozwój. Jednakże nadal ma opcję wnioskowania o grant na realizację działań ze sfery pożytku publicznego.

 

10. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?

- Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.

 

11. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej, kto może być tzw. patronem?

- Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

UWAGA: Można udzielić patronatu grupie nieformalnej, jeżeli planowana inicjatywa wpisuje się działalność organizacji "udzielającej osobowości prawnej". Przykładowo: patronem projektu związanego z aktywnością fizyczną może być Klub sportowy. Patronat mozliwy jest także w sytuacji, kiedy dany podmiot zajmuje się wspieraniem aktywności mieszkańców / grup inicjatywnych / grup nieformalnych.

 

12. Kto – w przypadku grupy pod patronatem organizacji – składa wniosek w generatorze on-line?

 

- Konto w systemie zakłada i za jego pośrednictwem wniosek wypełnia i składa faktyczny pomysłodawca i przyszły realizator inicjatywy, czyli grupa nieformalna. Wnioskodawcą jest organizacja „udzielająca osobowości prawnej”, zaś Realizatorem grupa nieformalna.

Identycznie wygląda sytuacja, kiedy jedna organizacja udziela patronatu kilku inicjatywom. Wówczas każda grupa z osobna składa wnioski w generatorze on-line.

 

13. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?

- Wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania, otrzymają dotację. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur VAT, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, umów kupna-sprzedaży, formularzy delegacji itp.

 

14. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?

- Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji – także w miejscu działania wnioskodawców.

UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy dotacji i razem z nią zostanie podpisany.

 

Data publikacji wpisu:
21 marca 2016
godz. 1330

Ostatnia aktualizacja:
6 kwietnia 2016
godz. 1330