Najczęściej zadawane pytania

Publikujemy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z naborem wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego 2014 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY:

1. Czym jest grupa nieformalna?
- Grupa nieformalna to minimum 3 osoby realizujące lub chcące realizować wspólnie działania w sferze pożytku publicznego a nie posiadające osobowości prawnej. Przykładami takich grup są Rady sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, kółka zainteresowań i drużyny harcerskie. W przypadku grup nieformalnych nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie - grupy mogą się organizować na potrzeby realizacji projektu.

2. Czy wniosek może złożyć grupa młodzieżowa?
- Tak. We wniosku jednak trzeba wskazać pełnoletniego opiekuna/lidera grupy.

3. O jaką maksymalną dotację może wnioskować grupa nieformalna?
- Grupy nieformalne, tak jak i młode organizacje pozarządowe, mogą ubiegać się o dotację maksymalnie 5000 zł.

4. Czy wniosek może złożyć organizacja w trakcie rejestracji?
- Tak. We wniosku w miejsce numeru KRS i/lub NIP należy wpisać zera, jeżeli organizacja nie posiada jeszcze wszystkich danych rejestracyjnych. Jeżeli projekt otrzyma dotację, możliwa będzie aktualizacja danych w formularzu o dofinansowanie.

5. Czy grupa nieformalna może złożyć więcej niż jeden wniosek?
- Nie. Jedna grupa inicjatywna może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym.

6. Czy organizacja może złożyć więcej niż jeden wniosek?
- Nie. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w danym konkursie grantowym. Limit ten nie dotyczy sytuacji, kiedy podmiot „udziela osobowości prawnej” grupie nieformalnej, czyli występuje jako wnioskodawca–patron minimum 3 osób będących pomysłodawcami inicjatywy.

7. Czy organizacja może występować jako wnioskodawca–patron kilku grup nieformalnych?
- Tak. Organizacja może udzielić wsparcia kilku projektom grup nieformalnych. Jeżeli sytuacja dotyczy młodej organizacji (w rozumieniu Regulaminu), to taki podmiot może ubiegać się o dofinansowanie swojej inicjatywy oraz występować jako wnioskodawca-patron grup/y nieformalnych/ej.

8. Kto może „udzielić osobowości prawnej” grupie nieformalnej?
- Wnioskodawcą-patronem grup nieformalnych mogą być: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną lub będące w trakcie procesu rejestracji, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, LGD i LGR, LOT oraz związków stowarzyszeń.

9. W jakiej formie udzielane jest wsparcie finansowe projektom?
- Wnioski, które zostaną wybrane do dofinansowania, otrzymają dotację. Z wnioskodawcami zostaną podpisane umowy, na podstawie których Operatorzy przekażą środki na realizację inicjatyw. Grupy i organizacje zobowiązane będą do dokumentowania wydatków w postaci faktur, rachunków do umów o dzieło/zlecenie, delegacji, itp.

10. Czy wnioski należy drukować i przesyłać do Operatorów?
- Nie. Nabór wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line (www.witkac.pl). Wnioskodawcy wypełniają formularze w generatorze i za jego pośrednictwem składają oferty do Operatorów (przycisk „Złóż ofertę”). Jeżeli grupa/organizacja ma problemy z obsługą systemu, komputera czy dostępem do Internetu, zachęcamy do kontaktu z Operatorami, którzy za pośrednictwem animatorów pomogą w wypełnieniu i złożeniu aplikacji – także w miejscu działania wnioskodawców.

UWAGA: Formularzy nie należy drukować i przesyłać do Operatorów! Jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, będzie załącznikiem do umowy dotacji i razem z nią zostanie podpisany.